ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
mulan_dm24@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
1. การพัฒนาระบบการเกษตรพันธะสัญญาการปลูกอ้อยในพื้นที่แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาชนลาว, (สกว.), ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา,สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)(สวก.), ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
4. ศักยภาพองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชนที่มีผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน กรณีศึกษา ตำบลหนองหล่ม จังหวัดพะเยา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
5. ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)(สวก.), ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
6. การประเมินศักยภาพด้านบริการทางการท่องเที่ยวบริเวณรอบกว๊านพะเยา, สกว. (ABC), ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
7. ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สกว. ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราของเกษตรกร: กรณีศึกษา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2, 4 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 33-47. ปี2556.
2. ศักยภาพองค์กรการเงินชุมชน และสวัสดิการชุมชนที่มีผลต่อการลดความเลื่อมล้ำ กรณีศึกษา ตำบลหนองหล่ม จังหวัดพะเยา. ชุดโครงการวิจัย การเสริมสร้างศักยภาพ อปท. สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 75-97. ปี2558.
ชื่อร่วม
ศักยภาพและความพร้อมบริการทางการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่สาธารณะ “หาดแห่” เกาะกลางแม่น้ำโขงปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ISSN 2408-1752 , 5 กันยายน – ตุลาคม 2560 (TCI ฐาน 1)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก


ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 30 Oct 2018 15:17