อาจารย์อัศวเทพ อากาศวิภาต

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์อัศวเทพ อากาศวิภาต
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
E-mail
aj_palm@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจและความคาดหวังในการให้บริการของผู้ใช้บริการที่มีต่อพนักงานสายสนับสนุน : กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดกาฯ, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 26 Dec 2017 10:10