ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
E-mail
sittichai_lee@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 21:26