นางสาวนิตยา แก้วใจ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
นางสาวนิตยา แก้วใจ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยสอน
E-mail
nittaya_pangza@hotmail.com
สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
-
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยพะเยา เกียรตินิยมอันดับ 1
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 8 Jan 2019 15:40