ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
E-mail
plalioh@hotmail.com
สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy in Management, Business Administration (Finance), Huazhong University of Science and Technology, CHINA
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต, การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 21:28