อาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail
imc_patriot@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการตลาด

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (การตลาด), University Of Wales Institute Cardiff, UNITED KINGDOM
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 23 Aug 2018 15:50