ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail
tanyatip.kh@up.ac.th
สาขาวิชา
การตลาด

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy in Business and Management (Marketing), University of Manchester, UK
ปริญญาโท
Master of Business Administration in Marketing and Entrepreneurship (International Program), Sasin School of Management, Chulalongkorn University, Thailand
MBA Exchange Student, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA (Course taken: Marketing Strategy, Advertising Strategy, and Entrepreneurial Finance)
ปริญญาตรี
Bachelor of Arts in Communication Management (International Program), First Class Honours, Chulalongkorn University, Thailand
นศบ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.88/4.00) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
Consumer Behavior, Family Consumption, Food consumption, Marketing, and Branding

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. Kharuhayothin, T. and Kerrane, B. (2018). “Learning from the past? An exploratory study of familial food socialization processes using the lens of emotional reflexivity”, European Journal of Marketing, (forthcoming: accepted in press).
2. Kharuhayothin, T. and Kerrane, B. (2017). “Why don’t parents walk their talk? Exploring parental deviant food socialization behaviors within the family”, Advances in Consumer Research, 45, pp. 433-437.
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1.Kharuhayothin, T. and Kerrane, B. (2017). “Why don’t parents walk their talk? Exploring parental deviant food socialization behaviors within the family”, Association for Consumer Research Conference, California, USA: Grand Hyatt San Diego (Competitive paper track - oral presentation).
2.Kharuhayothin, T. and Kerrane, B. (2017). “The attitude-behavior gap: The role of neutralization and deviant parental food socialization practices within the family”, Academy of Marketing Conference, Hull, UK: University of Hull (Competitive paper track - oral presentation).
3.Kharuhayothin, T. and Kerrane, B. (2015). “Food socialization practices within the contemporary family setting”, Manchester Business School Doctoral and Research Conference, Manchester, UK: University of Manchester (Oral presentation).
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-

บริการวิชาการ

1.Reviewer (blind peer-reviewer) for competitive paper track of the Association for Consumer Research Conference 2018, Dallas, USA
2.Graduate Teaching Assistant, Alliance Manchester Business School, University of Manchester Teaching courses from 2015 - 2018:
---Quantitative Methods for Business and Management (undergraduate course - BSc)
---Marketing Communications in the Digital Age (undergraduate course - BSc)
---Marketing and Communications Professional Analytics (postgraduate course - MSc)
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 29 Oct 2018 15:29