อาจารย์ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ธัญทิพย์ คฤหโยธิน
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail
praew_tanya@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการตลาด

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.) การตลาด และการจัดการผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) การจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยมอันดับ 1 (เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.88/4.00) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 27 Nov 2017 16:35