อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail
payramin@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการตลาด

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต, (การตลาด), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 27 Nov 2017 16:34