อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail
burintue@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการตลาด

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
Master of Business Administration (International Business) Johnson & Wales University, USA
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. แนวทางการพัฒนาการตลาดด้านช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งที่พักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. การศึกษาการใช้ Digital Marketing เป็นช่องทางจำหน่ายข้าวอินทรีย์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 27 Nov 2017 16:37