อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
E-mail
kamolpong.ratana@gmail.com
สาขาวิชา
การตลาด

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
Master of Science (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ
-
ความสามารถพิเศษ
มีความถนัดด้าน การออกแบบฐานข้อมูล, ภาษาโปรแกรม ASP/PHP, การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Client-Server เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล, การออกแบบโซลูชั่น ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจขนาดเล็ก

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน และกระบวนการก่อนการตัดสินใจของผู้เรียน ที่มีผลต่ออุปะสงค์การศึกษา กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. ความแตกต่างในการใช้กลยุทธ์การตลาดระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและอ่อนแอใน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. การพัฒนาช่องทางทางการตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอดอกคำใต้, งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
4. การศึกษาสภาวะการผลิตและการประเมินตลาดไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อย, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.), ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพบ้านสันจกปก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปีที่ 3) , งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน และกระบวนการก่อนการตัดสินใจของผู้เรียน ที่มีผลต่ออุปสงค์การศึกษา , การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 17-19 กันยายน 2557, ชื่อเดี่ยว
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ
บทความ / รางวัลเกียรติยศ
Srisakdi Charmonman’s Prize, 2002
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 20 May 2018 00:17