นางสาวณิชกานต์ สมประสงค์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
นางสาวณิชกานต์ สมประสงค์
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
moo_geef@hotmail.com

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด พัฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
ปริญญาโท
วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ)
ปริญญาตรี
วท.บ.(จิตวิทยา)
งานวิจัย
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 17 May 2017 16:12