ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail
s_phatpitta@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท
Master of International Tourism and Hotel Management (Hotel and Tourism Management) Southern Cross University, AUSTRALIA
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. การศึกษาศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. แนวทางการปรับตัวเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ร่วมวิจัย
1. รูปแบบการให้บริการเชิงประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่พักแรม สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นระดับบน, สกว., ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. ปัจจัยที่มีศักยภาพของเมืองด้านธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ(MICE) ในจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ปี 2558
2. Sreesoompong, P. “E-Commerce Service Efficiency of Tour Business in Thailand”, International Journal of Strategic Management, Volume 11 (2), 2011.
3. Sreesoompong, P. “Tourism Safety Management in Thailand NationalPark : Doi Suthep-Pui National Park”, Annual of International Thai Tourism Journal, Volume 2, May – August 2009.
4. Sreesoompong, P. “Tourism Safety Management in Thailand”, Annual of Thai Tourism Journal, Volume 3, September – December 2008.
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 29 Apr 2018 21:30