ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจนิสิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
aliba_ba@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 22 May 2017 15:28