ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
ตำแหน่ง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
E-mail
warachm@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารอุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
1. ตลาดการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2555, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2556, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3. การจัดการโครงข่ายเพื่อการพัฒนาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิดสีเขียว, งบประมาณรายได้คณะฯ, ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการ การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศบกและน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชตำบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา, งบแผ่นดิน, ปี 2558, , ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
6. การจัดการภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดพะเยาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง กับประเทศเพื่อนบ้าน, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2558, , ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
7. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (จำนวน 7 โครงการ), องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.พะเยา), ปี 2558, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
8. การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนจังหวัดพะเยาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2559, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
9. การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง, สกว., ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการกนุรักษ์และฟื้นฟูเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ตำบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน, ปี 2560, อยู่ระหว่างดำเนินการ
11. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยง, สกว. ปี 2559, อยู่ระหว่างดำเนินการ
12. ศึกษาเพื่อวางแผนการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, กรมการท่องเที่ยว, ปี 2560, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-1. การสร้างต้นแบบ Best Practice โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แบบล้านนา) ภายใต้กิจกรรมสร้างต้นแบบ Best Practice ธุรกิจสปา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย,2557
2. การสร้างต้นแบบ Best Practice โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แบบล้านนา) ภายใต้กิจกรรมสร้างต้นแบบ Best Practice ธุรกิจสปา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 ,2558

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. การตลาดการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่, วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ISSN 1905-6303 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
2. Financial Feasibility study on spa establishment with lana wisdom in chiangrai, International scientific Reaches journal ISSN: 0032-423X 15 มีนาคม 2559
3. รูปแบบโครงข่ายการพัฒนาเทศบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
4. Develop of Tourism marketing in Phayao Province, Thailand for sustainable, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
1. พื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะและชุมชนรอบ จังหวัดลำปาง, การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 12-13 มกราคม 2555
2. Develop of Tourism marketing in phayao province, Thailand for sustainable, International symposium on business and social sciences กรกฏาคม 2557
3. An educational tourism route for ageing tourists: A case study of the area around electricity generating authority of Thailand, mae moh, lampang province, International symposium on business and social sciences กรกฏาคม 2557
ชื่อร่วม
1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดซื้อจัดหาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 12-13 มกราคม 2555
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ

-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 13 Nov 2018 14:13