อาจารย์กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
jinxman123@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
-
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 18 Apr 2018 15:41