ดร.สมคิด ยาเคน

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ดร.สมคิด ยาเคน
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
E-mail
audyken@gmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
-
ปริญญาตรี
-
ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสำหรับการจ้างงานบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร: กรณีศึกษาสถาบันการเงินในจังหวัดพะเยา, งบประมาณรายได้คณะฯ ปี 2557, ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร่วมวิจัย
-

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

วารสารวิชาการ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ชื่อเดี่ยว/ชื่อแรก
-
ชื่อร่วม
-
รางวัลทางวิชาการ / บทความ
รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 28 Nov 2017 21:27