สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ

 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1662

ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1508

ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1508

ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1662

ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์อังคณา ปานเทือก

 ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1662

อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1661

อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1661

อาจารย์ชัย วิชัยศรี

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1662

อาจารย์กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว

ลาศึกษาต่อ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image