ผู้บริหารคณะ


คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 อำนาจหน้าที่ของคณบดี
 อำนาจหน้าที่ของรองคณบดี

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล

1508© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่