สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ

 หัวหน้าสาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1657

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1508

ดร.สุจิตรา วสุวัต

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1672

ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651 / 0918387519

ผศ.สุธี ขวัญเงิน

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

อาจารย์สิริมา นาคสาย

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1657

ดร.ฑาริกา พลโลก

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

อาจารย์อภิญญาภรณ์ โสภา

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image