สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ผศ.สุธี ขวัญเงิน

 หัวหน้าสาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1657

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1508

ดร.สุจิตรา วสุวัต

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1672

นางสาวสิริมา นาคสาย

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1657

นางจิตติมา สกุลเจียมใจ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

นายชาญชัย พรมมิ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

นางสาวอภิญญาภรณ์ โสภา

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

นางสาวฑาริกา พลโลก

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

นายธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เบอร์โทร ::1651

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image