สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์

 หัวหน้าสาขาวิชา

การเงินและการธนาคาร

เบอร์โทร ::1508

ดร.สมคิด ยาเคน

 อาจารย์ประจำ

การเงินและการธนาคาร

เบอร์โทร ::

ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา

 อาจารย์ประจำ

การเงินและการธนาคาร

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์อัศวเทพ อากาศวิภาต

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

เบอร์โทร ::1508

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image