สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

อาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ

 หัวหน้าสาขาวิชา

การสื่อสารสื่อใหม่

เบอร์โทร ::1511

ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

เบอร์โทร ::1511

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

เบอร์โทร ::3530-33

อาจารย์ศุภโชค โปษยานนท์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

เบอร์โทร ::1511

อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

เบอร์โทร ::1511

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image