ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

 คณบดี

เบอร์โทร ::1508

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร ::1508

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

เบอร์โทร ::1508