สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

อาจารย์วิราพร โชติปัญญา

 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

อาจารย์ทศพล คุ้มสุพรรณ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1551

อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550 / 0817168089

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1554

อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

อาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงศ์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

อาจารย์ณปภา สุวรรณรงค์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

อาจารย์นิตยา บุญชุ่ม

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image