สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์

 หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1650

ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1508

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::

อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์

 ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::

ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1508

ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1650

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1650

ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

 คณบดี

เบอร์โทร ::1508

ดร.นิรมล พรมนิล

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1650

อาจารย์กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1650

อาจารย์ปิยะพงษ์ สุปัญโญ

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1650

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image