งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ระดับหลักสูตร AUN QA (รายงานการประเมินตนเอง SAR)
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
6.หลักสูตรเศรษฐสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
8.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
9.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10.หลักสูตรศิลปศาสรตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
11.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ระดับคณะ CUPT QA
-รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR-CUPT QA 2558)
-รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (CAR-CUPT 2558)

สำหรับนิสิต