แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

  1. แบบเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก
  2. แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ป.โท
  3. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก การจัดการการท่องเที่ยว
  4. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
  5. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
  6. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  7. แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ สำหรับที่คนที่สอบโครงร่างแล้ว ป.เอก
  8. แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับที่คนที่สอบโครงร่างแล้ว ป.โท.