x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 31/12/2564 20:23:24
สุดเจ๋ง! นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing Contest) ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 16/2/2564 9:33:37
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลหลายรายการ จากโครงการ Start D Up จัดโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด (Sigha Park เชียงราย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 14/11/2562 14:32:50
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562 15/11/2562 15:08:25
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 4) จาก 20 กว่าทีม ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ 14/11/2562 14:37:05
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดแข่งขันถ่ายภาพ 14/11/2562 14:29:16
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ผนึกกำลังสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ Startup Thailand League 2019 14/11/2562 14:32:12
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่