คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://admission.up.ac.th
ทรานสคริปกิจกรรมไม่มีผลเกี่ยวกับเรียนจบ หรือการยื่นสำเร็จการศึกษาใดๆทั้งสิ้น ไม่เกณฑ์กำหนดครับ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยครับ ไม่มีผลในการยื่นสำเร็จการศึกษาครับ เพียงแต่เป็นส่วนเสริมให้น้องเท่านั้นครับ นิสิตสามารถพิมพ์เอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ในระบบ iservice ครับ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 15,000 บาท/เทอม
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 15,000 บาท/เทอม
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 15,000 บาท/เทอม
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 15,000 บาท/เทอม
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 15,000 บาท/เทอม
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 21,000 บาท/เทอม
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 15,000 บาท/เทอม
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 15,000 บาท/เทอม
มารถตรวจสอบได้ในระบบทะเบียนนิสิต reg.up.ac.th
สามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก หลังเปิดเรียนและการเรียนภาคฤดูร้อน ภายใน 1 สัปดาห์แรก หลังเปิดเรียน แต่ต้องเสียค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ป.ตรี 25 บาท/วัน และ ป.โท 50 บาท/วัน
ยื่นคำร้องออนไลน์ www.iservice.up.ac.th ช่วงประมาณเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี
สิตยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (UP18) ในระบบบริการการศึกษา ภายในกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษา โดยมีค่าปรับตามระยะเวลาการชำระเงิน
กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุจากรถเบื้องต้นให้นิสิตเบิกจาก พรบ.ก่อน หากมีส่วนเกินจากที่เบิก พรบ.ไปแล้วให้ขอรับเงินช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 10,000 บาท แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือ สำหรับกรณีอุบัติเหตุ ที่ http://www.dsq.up.ac.th/v1/download.php
เข้าพบ/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนหรือตารางสอบ และควรตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะดงกล่าว (หรือติดต่องานวิชาการคณะ/) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตต้องทำเรื่องขอคืนสภาพนิสิตโดยยื่น UP 4 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา โดยต้องชําระเงิน ค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต จํานวน 2,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร และค่าปรับเป็นรายสัปดาห์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่