คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

สำนักงานคณะฯ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน

นายนพดล วรรณสอน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

1511

นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น

หัวหน้างานวิชาการ

1514
งานบริหารทั่วไป

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายนพดล วรรณสอน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางวรวลัญช์ นาวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1508

นายณัฏฐชาติ์ เธียรธนาวร

นักวิชาการพัสดุ

1511

นางสาวจารุวรรณ เขตขันหล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี

1511
งานวิชาการ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี

นักวิชาการศึกษา / งานบัณฑิตศึกษา

1513

นางสาวธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ

นักวิชาการศึกษา / งานบริการการศึกษา

1513

นายอภิชาติ พรหมเทศ

นักวิชาการศึกษา

3809

นายอาทิตย์ บุญกว้าง

นักวิชาการศึกษา / ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

3809

นางสาวรินรดา เทพละออ

นักวิชาการศึกษา / งานพัฒนานิสิต

1514

นายธนายุทธ แจ้งมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1514
งานแผนงาน

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน

ว่าที่ร้อยตรี สถาพร มะโนวัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1513

นางสาวปกบวร พูลเกษร

นักวิชาการศึกษา / งานสื่อสารองค์กร / MOU

1513

นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ

นักวิชาการศึกษา / งานบริการวิชาการ

1514
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่