สำนักงานคณะฯ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ

นางสาวจารุวรรณ เขตขันหล้า

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหาร

1508

นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น

รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

1514

นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง

รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

1513

นางวรวลัญช์ นาวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1508

นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี

นักวิชาการศึกษา / งานบัณฑิตศึกษา

1514

นางสาวปกบวร พูลเกษร

นักวิชาการศึกษา / งานสื่อสารองค์กร / MOU

1513

นางสาวธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ

นักวิชาการศึกษา / งานบริการการศึกษา

1514

นายณัฏฐชาติ์ เธียรธนาวร

นักวิชาการพัสดุ

1513

นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ

นักวิชาการศึกษา / งานพัฒนานิสิต

1514

นายนพดล วรรณสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1508 / 0924067770

นางสาวธนภชสร เทพละออ

นักวิชาการศึกษา / งานพัฒนานิสิต

1514

นายณภัทร รวมสุข

ครู / ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

3809

นายอาทิตย์ บุญกว้าง

ครู / ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

3809
งานบริหารทั่วไป

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจารุวรรณ เขตขันหล้า

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหาร

นางวรวลัญช์ นาวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1508

นายณัฏฐชาติ์ เธียรธนาวร

นักวิชาการพัสดุ

1513

นายนพดล วรรณสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1508 / 0924067770
งานวิชาการ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น

รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ

นักวิชาการศึกษา / งานพัฒนานิสิต

1514

นางสาวธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ

นักวิชาการศึกษา / งานบริการการศึกษา

1513

นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี

นักวิชาการศึกษา / งานบัณฑิตศึกษา

1513

นายณภัทร รวมสุข

ครู / ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

3809

นายอาทิตย์ บุญกว้าง

ครู / ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

3809

นางสาวรินรดา เทพละออ

นักวิชาการศึกษา / งานพัฒนานิสิต

1514
งานแผนงาน

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง

รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1514

นางสาวปกบวร พูลเกษร

นักวิชาการศึกษา / งานสื่อสารองค์กร / MOU

1513
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่