คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่