คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

สถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ปี พ.ศ. 2563

        รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
        รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี พ.ศ. 2564

        รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
        รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี พ.ศ. 2565

        รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
        รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่