คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

วิสัยทัศน์

 •    “องค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบและนักสื่อสาร”
 •    คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นองค์กรวิชาการชั้นนำที่สร้างความรู้และปัญญา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร ที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมในระดับสากล

พันธกิจ

 •    1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสาร แบบมืออาชีพ (ด้านการผลิตบัณฑิต)
     2. พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมด้านสุขภาวะ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้านการผลิตบัณฑิต)
     3. ผลิตผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม และยกระดับคุณภาพของชุมชนสู่สากล (ด้านการวิจัย)
     4. ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม (ด้านการวิจัย)
     5. ยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ด้านการบริหาร)

ค่านิยมองค์กร

 •    คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพ ใช้ปัญญาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
 •    B : Benefit (ประโยชน์จากปัญญา)
     C : Creative (สร้างสรรค์)
     A : Academic excellence (ความเป็นเลิศทางวิชาการ)
     U : Unity (ความเป็นเอกภาพ)
     P : Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ)

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่