นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ปีงบประมาณ 2565
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ไม่มีรายงาน)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 12 เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565 (ไม่มีรายงาน)
ปีงบประมาณ 2566
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 12 เดือน เมษายน 2566 - กันยายน 2566 (ไม่มีรายงาน)
ปีงบประมาณ 2567
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่