คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ปีงบประมาณ 2565
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ไม่มีรายงาน)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 12 เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565 (ไม่มีรายงาน)
ปีงบประมาณ 2566
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2567
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่