สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1657

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1508

ดร.สุจิตรา วสุวัต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1672

ผศ.สุธี ขวัญเงิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651

ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ / ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1651 / 0918387519

ดร.ฑาริกา พลโลก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651

ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1508

ดร.สมคิด ยาเคน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1508

ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1508

อาจารย์อัศวเทพ อากาศวิภาต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1508
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508

อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508

อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508

ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508

อาจารย์ชาญชัย พรมมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

(ลาศึกษาต่อ)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ปาณิสรา โภชนจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.วรัญญา ไชยทารินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.พันชิด ปิณฑะดิษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.ดร.กำธร ธรรมพิทักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ห้อง A203-1) 054 466 666 #1508

อาจารย์สิริมา นาคสาย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1657

อาจารย์เรืองรอง สุวรรณ์การ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ลาศึกษาต่อ) / 0931722112

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ลาศึกษาต่อ)
สาขาวิชาการบัญชี

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ผศ.ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1508 (ห้อง C304 MBA )

ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1508

ผศ.อังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิการบดี

1662

อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1661

อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1661

อาจารย์ชัย วิชัยศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ดร.กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

1508 / 1252

อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

1508

ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1508

ดร.นิรมล พรมนิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

อาจารย์กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

(ลาศึกษาต่อ)
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ทศพล คุ้มสุพรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

1508

อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508 / 0817168089

อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์นิตยา บุญชุ่ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่ิอสารสื่อใหม่

1511

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

อาจารย์ศุภโชค โปษยานนท์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508

ดร.ณปภา สุวรรณรงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508

อาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่