สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ

หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการธุรกิจ

ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1657

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1508

ดร.สุจิตรา วสุวัต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1672

ผศ.สุธี ขวัญเงิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651

ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651 / 0918387519

ดร.ฑาริกา พลโลก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651

ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์

หัวหน้าสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร

ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1508

ดร.สมคิด ยาเคน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1508

ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1508

อาจารย์อัศวเทพ อากาศวิภาต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1508
สาขาวิชาการตลาด

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508

อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508

อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508

ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508

อาจารย์ชาญชัย พรมมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

1508
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.ปาณิสรา โภชนจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.วรัญญา ไชยทารินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.พันชิด ปิณฑะดิษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.ดร.กำธร ธรรมพิทักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ห้อง A203-1) 054 466 666 #1508

อาจารย์เรืองรอง สุวรรณ์การ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ลาศึกษาต่อ) / 0931722112

อาจารย์สิริมา นาคสาย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1657

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ลาศึกษาต่อ)
สาขาวิชาการบัญชี

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ผศ.ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี / ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1508 (ห้อง C304 MBA )

ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1508

ผศ.อังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1661

อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1661

อาจารย์ชัย วิชัยศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ดร.กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์

หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508 / 1252

อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.นิรมล พรมนิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

1508

อาจารย์กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

(ลาศึกษาต่อ)
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วิราพร โชติปัญญา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

อาจารย์ทศพล คุ้มสุพรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508

อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508 / 0817168089

อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์นิตยา บุญชุ่ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

อาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่ิอสารสื่อใหม่

1511

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

อาจารย์ศุภโชค โปษยานนท์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508

ดร.ณปภา สุวรรณรงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508

อาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่