คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1657

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1508

ดร.สุจิตรา วสุวัต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1672

ผศ.สุธี ขวัญเงิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651

ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1508

ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ / ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1651 / 0918387519

ดร.ฑาริกา พลโลก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651

ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

1651
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน

1508

ดร.สมคิด ยาเคน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน

1508

ดร.อัศวเทพ อากาศวิภาต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน

1508
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต / ประธานหลักสูตร

ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมือองค์กรและพันธกิจสากล

1508

อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

1508

อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

1508

ผศ.ชาญชัย พรมมิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

1508
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ปาณิสรา โภชนจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.วรัญญา ไชยทารินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.พันชิด ปิณฑะดิษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1521

ผศ.ดร.กำธร ธรรมพิทักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ห้อง A203-1) 054 466 666 #1508

อาจารย์สิริมา นาคสาย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1657

อาจารย์เรืองรอง สุวรรณ์การ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ลาศึกษาต่อ) / 0931722112

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(ลาศึกษาต่อ)
สาขาวิชาการบัญชี

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1508

ผศ.อังคณา ปานเทือก

รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

1662

อาจารย์ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1661

อาจารย์ชัย วิชัยศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

1662

ดร.กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว

ประธานหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ

ประธานหลักสูตร

ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1508

ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1508

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

ประธานหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1508 / 1252

ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

1508

ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล

ประธานหลักสูตร (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1508

ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1508

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1508

ดร.นิรมล พรมนิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1508

ดร.กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1508
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.นิตยา บุญชุ่ม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ทศพล คุ้มสุพรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

ผู้ช่วยอธิการบดี

1508

อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508

อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

1508
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

อาจารย์ศุภโชค โปษยานนท์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1511

ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508

ดร.ณปภา สุวรรณรงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508

ดร.พีรญา รัตนจันท์วงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

1508

อาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่ิอสารสื่อใหม่

(ลาศึกษาต่อ)
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่