คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป
- คู่มือปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจฯ (ปรับปรุงปี 2567)
- คู่มือปฏิบัติงาน งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ปรับปรุงปี 2564)
- คู่มือปฏิบัติงาน งานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ปรับปรุงปี 2564)

งานวิชาการ
- คู่มือปฏิบัติงาน การจัดสอบวิทยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (ปรับปรุงปี 2567)
งานแแผนงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับสถาบันหรือองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ ของคณะบริหารธุรกิจฯ (ปรับปรุงปี 2567)

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
- งานบัณฑิตศึกษา คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
- งานประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือ AUN QA Version 4.0
- งานประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือ CHE QA Online
- งานรับเข้าศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
- งานหลักสูตร คู่มือการดำเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา (ปรับปรุง2559) มหาวิทยาลัยพะเยา

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่