คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
งานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานสารบรรณ
งานสารสนเทศ

งานแแผนงาน
งานนโยบายและแผน

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่