ประกาศ แนวปฏิบัติ และลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ประกาศ แนวปฏิบัติ ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

  - 📃 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ แนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

  - 📃 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  - 📃 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  - 📃 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระลอกใหม่

การลงเวลาปฏิบัติงาน UP WORK FROM HOME

  1. ลงเวลาปฏิบัติงานทุกวันทำการ
  2. ที่ระบบ UP WORK FROM HOME ✍️ personnel.up.ac.th/WFH/

การขออนุมัติเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

  1. กรอกคำขอที่ ✍️ dev.citcoms.up.ac.th/up_ticket
  2. กรอกล่วงหน้า 1 วันทำการ และรอการอนุมัติใน 24 ชั่วโมง
  3. สแกน QR code เพื่อบันทึกการเข้า-ออกพื้นที่
  4. แสดงหน้า มพ.ชนะ ที่ลงทะเบียนแล้วแก่เจ้าหน้าที่

คำแนะนำการใช้งานระบบขออนุญาตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา


แบบฟอร์มอื่น ๆ

  ✍️ แบบฟอร์มขออนุมัติออกนอกพื้นที่จังหวัดพะเยา app.personnel.up.ac.th/SalaryUP/ (ข้อ 9/1)
  ✍️ แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา (ข้อ 9/2)
  📃 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงการสอนของรายวิชา (ข้อ 3)
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่