ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ : บช.บ.
ชื่อย่อ : B.Acc.
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   129 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  “สร้างนักวิชาชีพบัญชีมืออาชีพสู่ตลาดวิชาชีพบัญชี และพร้อมสู่ AEC”
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อให้บัณฑิต
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ โดยบัณฑิตสามารถ
    1.1 จัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปได้
    1.2 คำนวณภาษีต่างๆได้
    1.3 จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้
    1.4 ตรวจสอบบัญชีได้
    1.5 ใช้เทคโนโยลีสารสนเทศทางการบัญชีได้
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีโลกทัศน์กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในสภาพแวดล้อมของสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
  4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่