คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แผนป้องกันการทุจริต และรายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2562
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
แผนการควบคุมภายใน
รายงานแผนการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2565
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการประเมิน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ 2565
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน
รายรายการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ไม่มีข้อมูล)

แผนการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ 2565
แผนการป้องกันการทุจริต
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (ไม่มีข้อมูล)
ปีงบประมาณ 2566
แผนการป้องกันการทุจริต
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (ไม่มีข้อมูล)
ปีงบประมาณ 2567(ไม่มีข้อมูล)
แผนการป้องกันการทุจริต
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (ไม่มีข้อมูล)

รายงานการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2561
รายงานการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2563
รายงานการควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ 2564
รายงานการควบคุมภายใน

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่