ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Tourism and Hotel Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
  : Master of Arts (Tourism and Hotel Management)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
  : M.A. (Tourism and Hotel Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี)
 1. การศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
 2. การศึกษาตามแผน ข จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  ศาสตร์แห่งการท่องเที่ยวและโรงแรมพัฒนาความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1.มีความรู้และความสามารถทั้งด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
  2.เข้าใจและสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ที่มีต่อการท่องเที่ยวและโรงแรม
  3.มีความสามารถในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโรงแรม
  4.มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
  5.มีจริยธรรมในการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
 3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. นักวิจัยในสถาบันภาครัฐและเอกชน
 5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่