คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Tourism and Hotel Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
  : Master of Arts (Tourism and Hotel Management)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
  :M.A. (Tourism and Hotel Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 1. การศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37(3) หน่วยกิต
 2. การศึกษาตามแผน ข จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37(3) หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  ศาสตร์แห่งการท่องเที่ยวและโรงแรมพัฒนาความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
 2. 1. มีความรู้ สมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. เข้าใจและสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ที่มีต่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  3. มีความสามารถในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว
  3. ผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  5. นักวิจัยในสถาบันภาครัฐและเอกชน

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
  แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

  © 2019 BCA UP
  เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่