คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  : Master of Business Administration
ชื่อย่อ : บธ.ม.
  : M.B.A
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี)
 1. กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก (2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิต
 2. กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ข จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  บริหารธุรกิจเป็นศาสตร์แห่งการวางแผนเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการตลาด สู่การสร้างผู้นำที่มีความรอบรู้ทางด้านการบริหารจัดการ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต บนพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนและองค์กรธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านหลักคุณธรรม จริยธรรม และความเท่าเทียม
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถน าพาชุมชนและองค์กรธุรกิจสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และความเท่าเทียม
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งทางด้านความเป็นผู้นำ การบริหารองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและภาษีอากร เศรษฐศาสตร์ การบริหารการตลาด และการบริหารการเงินในการบริหารองค์กรธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะด้านการบริหาร มีทักษะการแก้ไขและตัดสินใจปัญหาที่สลับซับซ้อน มีทักษะด้านการสื่อสาร การต่อรองและนำเสนองาน และมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงกลยุทธ์
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างและใช้นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการสร้างความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
  5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีมีความสามารถในการทำวิจัย


อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. ผู้ประกอบการ
  2. ผู้บริหารมืออาชีพสำหรับองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
  3. นักวิชาการ

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
  แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

  © 2019 BCA UP
  เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่