ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  : Master of Business Administration
ชื่อย่อ : บธ.ม.
  : M.B.A
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี)
 1. กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก (2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิต
 2. กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ข จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการบริหาร การคิดและวิเคราะห์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล หลักความเท่าเทียมกัน
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตนิสิตให้มีความรู้และการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงินและการธนาคาร และด้านการจัดการสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ
  2.เพื่อผลิตนิสิตให้มีจิตสำนึกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักความเท่าเทียมกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อองค์กร และชุมชนแบบยั่งยืน
  3.เพื่อผลิตนิสิตให้มีความสามารถในการทำวิจัย

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
 1. ผู้บริหารด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการจัดการทั่วไป ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านการจัดการสุขภาพ
 2. นักปฏิบัติการทางวิชาชีพในสถานประกอบการทางธุรกิจด้านการจัดการทั่วไป พนักงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ภาคธุรกิจเอกชน นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการวางแผนการลงทุน นักวางแผนสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น นักบริหารธุรกิจสุขภาพ
 3. นักวิชาการทางด้านต่อไปนี้ การจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การจัดการบริการธุรกิจสุขภาพ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาจารย์ในสถาบันวิชาชีพต่างๆ และนักวิจัยอิสระ
 4. ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่