ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Marketing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  “การตลาดศาสตร์แห่งปัญญา เพิ่มคุณค่าสู่ธุรกิจและสังคม”
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการตลาด สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความสามารถในการแข่งขันรอบด้าน และสามารถรับมือเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำธุรกิจได้
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้คุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานและมีสำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ
  4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยด้านการตลาด สามารถออกแบบ เลือกวิธีการวิจัย รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลข้อมูลได้

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. พนักงานขาย
 2. พนักงานส่งเสริมการขาย
 3. พนักงานการตลาด
 4. นักการวิจัยทางการตลาด
 5. พนักงานฝ่ายวางแผนการตลาด
 6. นักวิเคราะห์การตลาด
 7. ที่ปรึกษาทางการตลาด
 8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 9. ผู้จัดการฝ่ายขาย
 10. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 11. ผู้จัดการตราผลิตภัณฑ์
 12. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการธุรกิจ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่