ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Hotel and Tourism Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
  : Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
  : Ph.D. (Hotel and Tourism Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตร 3 ปี)
 1. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57(9) หน่วยกิต
 2. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดนวัตกรรม สู่กระบวนการสร้างงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
  1.ผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้มีทักษะทั้งด้านการวิจัย การบริหารจัดการ ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของโลก
  2.พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม มีทักษะเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมได้ทุกมิติ
  3.พัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวและโรงแรม

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ผู้บริหารสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโรงแรม
 2. นักวิจัย
 3. ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
 4. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่