คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hotel Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
  : Doctor of Philosophy (Tourism and Hotel Management)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
  : Ph.D. (Tourism and Hotel Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 1. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
 2. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผลิตบัณฑิต นักวิจัย บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสามารถจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง สามารถเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวและโรงแรม รวมทั้งสร้างเครื่อข่ายการพัฒนา ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะทั้งด้านการวิจัย การบริหารจัดการ ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
  2. พัฒนาทักษะในการนักบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีทักษะเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ทุกมิติ ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาแบบบูรณาการณ์เพื่อมุ่งความสำเร็จ
  4. พัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวและการโรงแรม


อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. อาจารย์ผู้สอน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมในหน่วยงานภาครัฐ
  3. ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  4. นักวิจัย

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
  แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

  © 2019 BCA UP
  เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่