คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร” กิจกรรม พัฒนาการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ

หัวข้อหลัก 1 : ศึกษาตัวอย่างบทความวิชาการ/ วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบ
 หัวข้อย่อย  ลิงค์
การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน  http://www.educ.su.ac.th/2013/images/stories/081957-02.pdf
 วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา https://tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/download/7084/6113/
 ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/7284
 กรอกข้อมูลวิเคราะห์ที่ 


หัวข้อหลัก 2 : การร่างองค์ประกอบของบทความวิชาการด้วยเครื่องมือ 3 แบบ

 หัวข้อย่อย  ลิงค์
 Flowchart (Lucidchart)   https://www.lucidchart.com/pages/?noHomepageRedirect=true


หัวข้อหลัก 3 : เครื่องมือและเทคนิคเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนบทความ

 หัวข้อย่อย  ลิงค์
 Mendeley https://www.mendeley.com/download-desktop/
 Grammarly    https://www.grammarly.com/office-addin/windows


นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

#

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่