คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ


คู่มือการให้บริการ

งานบริหารทั่วไป
ขั้นตอนการรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน
ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


Workflow ขั้นตอนการเสนอหนังสือภายนอก
คู่มือการรับหนังสือ/บันทึกข้อความ/จดหมาย จากภายนอกคณะ(นอกมหาวิทยาลัย)ในระบบ UP – DMS

Workflow จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท (เงินเชื่อ)
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP

การตรวจเอกสารและส่งเบิกเงิน
การยืมเงิน
เบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ทางเดินเอกสาร ระบบ UP-DMS คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกภาระงาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงาน (สำหรับสถานฝึกฯ)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงาน (สำหรับนิสิต)


Work Flow การบันทึกภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกภาระงาน บุคลากรสายสนับสนุน

งานวิชาการ
แผนผังของการสนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฎิบัติการ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ผลการเรียน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการทำเอกสารค่าใช้จ่ายในการประชุมประชุมแบบ Onsite (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสำรวจรายวิชาที่จะเปิดสอน ระดับปริญญาตรี(สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนพร้อมฝึกงาน (UP17)ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
แผนผังการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
แผนผังการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
แผนผังการปฏิบัติงาน ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม(สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
แผนผังการปฏิบัติงาน การจัดสอบประมวลความรู้(สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
ขั้นตอนการดำเนินงานในระบบทรานสคริปกิจกรรม (Activity Transcript)
ขั้นตอนการจัดตั้งชมรมคณ
ขั้นตอนการเตรียมห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์เสียง
การเชื่อมต่อระบบเสียง

คู่มือการให้บริการการเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร
การสอบวัดคุณสมบัติ
ขั้นตอนการขอยื่นคำร้อง UP.1 คำร้องทั่วไป

Workflow เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร
Workflow ขั้นตอนการขอยื่น UP.1
Workflow สอบวัดคุณสมบัติ

งานแแผนงาน
ขั้นตอนงานปฏิบัติงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
ขั้นตอนงานปฏิบัติงานการให้ทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายได้

Workflow จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
คู่มือการขออนุมัติโครงการในระบบ e-Budget


Workflow การสนับสุนทุนวิจัยงบรายได้คณะฯ
คู่มือการให้บริการ ทุนวิจัยงบรายได้ฯ


Workflow งานบริการวิชาการ
คู่มือการให้บริการ ทุนบริการวิชาการงบรายได้ฯ


Workflow MoU ภายในประเทศ
คู่มือการให้บริการ-MOU


© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่