คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

คู่มือนิสิต
คู่มือนิสิต

งานบริหารทั่วไป
การตรวจเอกสารและส่งเบิกเงิน
การยืมเงิน
เบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ทางเดินเอกสาร ระบบ UP-DMS คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกภาระงาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงาน (สำหรับสถานฝึกฯ)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงาน (สำหรับนิสิต)


งานแแผนงาน
ขั้นตอนงานปฏิบัติงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
ขั้นตอนงานปฏิบัติงานการให้ทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายได้

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่