งานรถตู้คณะ
ดาวโหลดแบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถตู้คณะฯ

งานไปรษณีย์
แบบฟอร์มขอฝากส่งไปรษณีย์

แบบฟอร์มครุภัณฑ์
1.ใบเช็คประวัติซ่อมครุภัณฑ์
2.ใบยืมครุภัณฑ์
3.ใบส่งคืนวัสดุ
4.ใบเสนอราคาซากวัสดุ
5.รายงานครุภัณฑ์จำหน่าย
6.รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
7.รายงานวัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือน
8.ฟอร์มการรับบริจาค

แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์

ขั้นตอนและแบบฟอร์ม-สั่งซื้อสั่งจ้างแบบฟอร์มใหม่-เริ่ม-1-มิ.ย.63

1. มพ.กค.01-กรณี-1-100000-บาท
2. แนบท้าย-มพ.กค.01-1-กรณี-1-100000-บาท
3. มพ.กค.02-กรณี-1-100000-บาท
4. แนบท้าย-มพ.กค.02-กรณี-1-100000-บาท
5.1 มพ.กค.02-21กรณีแต่งตั้งกรรมการ-จำนวน-1-ท่าน-วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่-1-บาท-49999-บาท
5.2 มพ.กค.02-22กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการ-จำนวน-3-ท่าน-วงเงินตั้งแต่-50000-บาทขึ้นไป-แต่ไม่เกิน-500000-บาท
6. รายงานผลการพิจารณาฯ-มพ.กค.03
7.1 กรณีบิลเงินสด-มพ.กค.04
7.2 กรณีบิลเงินสด-แนบท้าย-มพ.กค.04-1

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่