คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ 2562
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2565
ปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการประเมิน)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2566 รอบ 6 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล)
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการประเมิน)
ปีงบประมาณ 2567

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการประเมิน)
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการประเมิน)

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่