ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2559 ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้ติดตาม วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนรุกขชาติบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


ที่มา :