ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > กิจกรรมขยะแลกไข่ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดร.วีระพงษ์ กิตติวงค์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมขยะแลกไข่ ครั้งที่ 7 และรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ณ วัดดอนไชย ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ที่มา :