ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะฯ ประกอบด้วย ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา เผ่าเครื่อง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และดร.จุมภฎ สนิทธางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปยังสถาบันการศึกษา Bali Tourism Institute (STP) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมการลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการประชุมหารือในรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างสองสถาบันเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และการจัดโครงการแลกเปลี่ยนของงานกิจการนิสิต


ที่มา :