คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

      คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธนายุทร แจ้งมงคล นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสาร "Journal of Accountancy and Management Mahasarakham University" เรื่อง "แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานด้านการเงิน สำนักการเงิน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทลูกของบริษัทมหาชน ด้านธุรกิจอาหาร แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร : Job Performance Motivation of the Financial Officer of International Trading Business Group, Subsidiary of Public Company of Food Industrial in Bangkok" ซึ่งเป็นผลงานสหกิจศึกษา โดยมี ดร.สมคิด ยาเคน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุนคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 20:23:24

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่